Viering Heilige missen

Normaal gesproken wordt volgens onderstaand schema in onze parochie de H. Eucharistie gevierd.

In het weekend:
Zaterdagavond 18.30 u. H.Mis (zo mogelijk met volkszang).
Elke derde zaterdag van de maand wordt in de mis meerstemmig gezongen.
Zondag 08.30 u. gelezen H.Mis en om 10.00 u Hoogmis met gregoriaans - cantor of meerstemmig door zangkoor.
Elke derde zondag van de maand is de Hoogmis meerstemmig gezongen.

Voor de gezongen missen zie de kalender in de Munstergelaener.

Door de week:
Maandag 18.00 u H.Mis in de Pater Karel Kapel
Dinsdag en woensdag 08.30 u H.Mis in de Kerk
Donderdag 18.00 u H.Mis in de Pater Karel Kapel
Vrijdag 08.30 u in de Kerk, H.Mis volgens Latijnse Ritus van 1962

Opmerking:
A. In geval van uitvaart of vooravondmis bij uitvaart komt indien deze op dinsdag of woensdag vallen op deze dagen de ochtendmis te vervallen.
B. In de periode van de zomervakantie is er op zondag slechts één H.Mis om 09.15 u.
C. De mis in de Tridentijnse Ritus van vrijdagochtend gaat in principe steeds door.

H.Missen volgens Tridentijnse Ritus van 1962

Met ingang van 14 september 2007, feest van de Kruisverheffing, is het Romeins Missaal, Brevier en Rituale uit 1962 gaan gelden als de buitengewone vorm van de liturgie van de Latijnse Kerk. De 'huidige' liturgie van Paulus VI is de gewone vorm. Er is dus slechts één ritus in twee vormen. Dat schrijft paus Benedictus XVI op 7 juli in een brief aan de bisschoppen, bij de publicatie van het motu proprio Summorum Pontificum.
Tijdens weekdagen kan de 'oude liturgie' vrij gevierd worden, op zon- en feestdagen kan er één dergelijke liturgie gevierd worden. Ook bijzondere missen zoals bij huwelijken, begrafenissen en bijvoorbeeld bij bedevaarten kunnen te allen tijde volgens het Missaal van Johannes XXIII gevierd worden. Vereist is wel dat de betreffende priester de juiste kennis en ervaring heeft en er geen beletsels zijn. De lezingen kunnen ook in de volkstaal met gebruikmaking van door de Apostolische Stoel erkende edities.
De pastoor kan ook toestemming geven voor het gebruik van het oude Rituale Romanum bij de toediening van het Doopsel, Huwelijk, Boete en Verzoening en Ziekenzalving. De bisschop mag het Vormsel toedienen met gebruikmaking van het Oude Ritueel. Verder mogen alle geestelijken het Romeins Brevier van Johannes XXIII gebruiken.

De bisschoppen van Nederland vragen de priesters om gelovigen die verzoeken deel te kunnen nemen aan de viering van de eucharistie volgens de Tridentijnse ritus, welwillend tegemoet te treden. Dat schrijven de bisschoppen in hun reactie op het op 7 juli verschenen motu proprio Summorum Pontificum.
…"Summorum Pontificum is allereerst een rijke en diepe spirituele reflectie over de traditie van de vierende Kerk die God lof en dank zegt. Daarnaast schept de paus aangepaste kaders voor het buitengewone gebruik van het Missale Romanum volgens het Concilie van Trente, overeenkomstig de uitgave van paus Johannes XXIII in 1962", aldus de bisschoppen.
…"De grotere mogelijkheden voor het gebruik van de Tridentijnse liturgie is evenwel geen diskwalificatie van de liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie, volgens het missaal van paus Paulus VI uit 1970. Beide vormen zijn volwaardige uitingen van de liturgische traditie van de Rooms-Katholieke Kerk. De liturgie volgens het missaal van 1970 blijft de gewone, gebruikelijke vorm, terwijl de liturgie volgens het missaal van 1962 als buitengewone vorm van dezelfde Romeinse liturgie gevierd kan worden".
…"Het Romeins Missaal volgens het Concilie van Trente, uitgevaardigd door de heilige paus Pius V en sindsdien bekrachtigd door meerdere pausen, is immers eeuwenlang de wijze geweest waarop de priesters van de Latijnse ritus het Heilig Misoffer hebben opgedragen. Het is de wijze waarop de rooms-katholieke gelovigen het sacrament van de eucharistie hebben gevierd als bron en hoogtepunt van hun gelovig leven. Generaties lang hebben gelovigen zich geestelijk gevoed en gesterkt door deze vorm van liturgie, die ook vele heiligen ten diepste heeft bezield."

Wij zijn in Munstergeleen deze nieuwe liturgische mogelijkheid vanaf 14 september gaan benutten tijdens de H.Mis van de vrijdagochtenden om 08.30 uur in de Pater Karel Kapel. Er is voorzien in een duidelijk tekstboekje om de H.Mis goed te kunnen volgen. U kunt natuurlijk ook Uw oude missaal -indien U daarover nog beschikt- meebrengen.


Speciale H. Eucharistievieringen:
5 Januari (sterfdag van heilige Pater Karel)
- In de ochtend: Mis in de Pater Karel Kapel
- Hoogmis in de St. Pancratius kerk om 19.00 u

1e weekend van februari
Hoogmis met Blasiuszegen (zegen ter voorkoming van keelziekten)

9 Februari Feest van St. Apollonia, 2e patrones kerk,
In dichtstbijzijnde weekend: na de H. missen verering van de reliek (wordt aangeroepen tegen kiespijn)

12 Mei Feest van St. Pancratius, Kerkpatroon
In dichtstbijzijnde weekend: na de H. missen verering van de reliek

In de maanden Mei en Oktober
Rozenkransgebed op maandag en donderdag 20 minuten voor aanvang van de H.Mis

3 Juni Heiligverklaringsdag Pater Karel (2007)
19:00 plechtige meerstemmig gezongen Hoogmis (meestal Pontificaal)


Laatste zondag van Juni of 1e van Juli gezinsmis 
met voertuigenzegening aan het begin van de vakantietijd

16 Oktober Wandel - Bidtocht - Pater Karel,
Voorheen zaligverklaringsdag (1988), 
07:00 H.Mis in de Pater Karel Kapel, vervolgens wandelen we circa 12 km. langs veldkruisen in de omgeving.
We besluiten de tocht met het vereren van de relieken in de Parochiekerk.


11 December Geboortedag van de Heilige Pater Karel
11:00 H.Mis in de Pater Karel Kapel.

29 December St. Johannes Evangelist
Patroon van de wijnbouwers, aansluitend aan de H.Mis zegening en nuttiging van wijn. 
19:00 Hoogmis in de St. Pancratiuskerk